Fundusze w ramach Polsko-Ukraiskiej Rady Wymiany Modziey

Fundusze w ramach Polsko-Ukraiskiej Rady Wymiany Modziey

Szanowni Pastwo,

w zwizku z naborem wniosków do Polsko-Ukraiskiej Rady Wymiany Modziey – nowego programu, którego gównym celem jest wspieranie bezporednich kontaktów i wspópracy modziey polskiej i ukraiskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrossiedzkich relacji midzy spoeczestwami obu pastw prosimy o rozwaenie uczestnictwa w projekcie i skadanie wniosków. Wnioski przyjmowane bd do 5 sierpnia br.

Polsko-Ukraiska Rada Wymiany Modziey pozwala zdoby rodki na realizacj wymian i spotka modzieowych, seminariów przygotowawczych i kontaktowych, projektów informacyjno-promocyjnych. Celem finansowanych inicjatyw jest m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawizanie kontaktów midzy modymi uczestnikami projektów.

Projekty, które otrzymaj dofinansowanie w ramach konkursu 2016 musz zosta zrealizowane do 18 listopada 2016 r. Szczegóowe informacje dotyczce zasad i warunków realizacji polsko-ukraiskich projektów wspópracy modziey w 2016 r. s dostpne na stronie:

http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/

W przypadku braku odpowiedniego partnera speniajcego warunki programu Stowarzyszenie dziki uprzejmoci Pani Prezes Fundacji Civis Polonus - Joanny Pietrasiak i jej kontaktów z organizacjami skupiajcymi modzie i zajmujcymi si sprawami modziey po ukraiskiej stronie jest w stanie pomóc w nawizaniu kontaktów z partnerem ukraiskim - niezbdnym do zoenia wniosku i do skutecznej realizacji projektu wymiany.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia pod adresem zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl

Program ten moe by przydatny nie tylko do podjcia wspólnych dziaa z podmiotami i organizacjami z gmin czonkowskich Stowarzyszenia reprezentujcych mniejszo ukraisk i dysponujcych szerokimi kontaktmi po poudniowo-wschodniej stronie granicy. To równie szansa na oywienie kontaktów w ramach prac nad wspólnym projektem pomidzy gminami Stowarzyszenia, a ich miastami partnerskimi po ukraiskiej stronie poprzez wzajemne kontakty zwizane z wspóln wymian modziey.

W zaaczeniu:

- wzór wniosku do Polsko-Ukraiskiej Rady Wymiany Modziey

- deklaracja partnerska (wypeniana przez partnera ukraiskiego)

Informacje o programie:

Projekty

W ramach Polsko-Ukraiskiej Rady Wymiany Modziey ogasza si konkurs  na rok 2016, w ramach którego mona dofinansowa projekty:

 • wymiana modzieowa;
 • seminaria przygotowawcze i kontaktowe;
 • spotkania modzieowe;
 • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujce i upowszechniajce dobre praktyki, publikacje).

Termin realizacji projektów

Projekty skadane w ramach konkursu wniosków musz zosta zrealizowane od 12 wrzenia do 18 listopada 2016 roku. Rozliczenie projektu musi zosta zamknite do 31 grudnia 2016 r.

Zasady szczegóowe

 • czas trwania projektów: minimum 5 dni, z wyczeniem podróy
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujce z modzie niezalenie od wieku
 • liczba uczestników: minimum 10 osób, po 5 z kadego kraju, plus liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy
 • miejsce projektu: Polska, Ukraina
 • wizyta przygotowawcza: 2-4 dni roboczych, maksymalnie 6 osób, po 3 z kadego kraju

Termin i miejsce skadania wniosku

Kady wniosek musi zosta przesany poprzez system www.online.frse.org.pl oraz w wersji papierowej (drukowanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby do dnia 5 sierpnia 2016 r. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem PURWM 2016

Kto moe zoy wniosek?

Wnioski skada mog organizacje, których dziaalno skierowana jest do modziey – mog by to organizacje pozarzdowe, instytucje owiatowe i publiczne (wnioskodawcami nie mog by jednak podmioty komercyjne).

Oprócz modziey uczestnikami projektów mog by równie osoby pracujce z t grup wiekow. Polskie organizacje bd wystpowa o uzyskanie wsparcia finansowego do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraiskie – do Ministerstwa Modziey i Sportu Ukrainy.

Priorytety

Kadego roku okrelane bd priorytety, które wraz z celami ogólnymi Polsko-Ukraiskiej Rady Wymiany Modziey, bd okrela specyfik tematów podejmowanych w projektach. W tym roku priorytetami s: wzmacnianie dialogu midzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartoci i tolerancji wród modych ludzi; wspieranie aktywnych postaw obywatelskich; odkrywanie wspólnych korzeni, przezwycianie uprzedze i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz wspóczesnych relacji obu narodów; wczanie osób z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy; upowszechnianie wartoci europejskich i dowiadcze wspópracy euroatlantyckiej.

Priorytety Rady

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Rady powinny opiera si na corocznie okrelanych priorytetach. To one, wraz z celami ogólnymi Rady, wyznaczaj gówne tory projektów i nakrelaj specyfik tematów, uwzgldniajc potrzeby edukacyjne, kulturowe i spoeczne wspópracy polsko-ukraiskiej.

W roku 2016 priorytetami s:

 • wzmacnianie dialogu midzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartoci i tolerancji wród modych osób;
 • wczanie modziey z mniejszymi moliwociami we wspólne inicjatywy;
 • upowszechnianie wartoci europejskich i dowiadcze wspópracy euroatlantyckiej.
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wród modziey;
 • odkrywanie wspólnych korzeni, przezwycianie uprzedze i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we wspóczesnych relacjach.

Wnioskodawcy

Najwaniejszymi adresatami Funduszu s modzi ludzie i osoby pracujce z modzie – uczestnicy projektów.

Wnioski mog by skadane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których dziaalno skierowana jest do modziey. Mog to by organizacje pozarzdowe, instytucje owiatowe i publiczne. Wnioskodawcami nie mog by podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje si odpowiednio do organizacji partnerskich.

rodki finansowe przyznane przez narodowe instytucje zarzdzajce nie mog przynosi zysków podmiotom realizujcym projekt ani stanowi ich dochodu.

Projekt skadany przez wnioskodawc w konkursie moe by zoony tylko w jednej narodowej instytucji zarzdzajcej.

Podmioty zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skadaj wnioski w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Podmioty zarejestrowane na terytorium Ukrainy skadaj wnioski w Ministerstwie Modziey i Sportu Ukrainy.

W projekcie musz wzi udzia minimum dwa podmioty, po jednym z kadego kraju.

Wnioskodawca wystpuje w konkursie o finansowanie caego projektu.

Niezalenie od miejsca realizacji projektu wnioskodawca skada wniosek o dofinansowanie dla wszystkich organizacji wystpujcych w projekcie.

W przypadku szkó publicznych oraz innych podmiotów nie posiadajcych osobowoci prawnej, a których organami prowadzcymi s jednostki samorzdu terytorialnego, wane jest aby organ wiedzia o staraniach si instytucji mu podlegej o dofinansowanie z Funduszu oraz aby we wniosku odnotowa fakt posiadania organu prowadzcego (cz II wniosku).

Jak wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorzdu terytorialnego, które nie posiadaj osobowoci prawnej (m. in. szkoy publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzcym s jednostki samorzdu terytorialnego wszystkich szczebli) nie maj prawa otrzymywania bezporednio na swoje konta, ani take samodzielnego ubiegania si o rodki finansowe.

Organizacja partnerska

Wnioskodawca musi posiada ukraisk organizacj partnersk, wraz z któr przygotuje i zrealizuje projekt. Organizacja partnerska musi wypeni cz III wniosku, tj. „Deklaracj partnersk”, która obowizkowo musi zosta doczona do wniosku w wersji oryginalnej lub w postaci faksu/skanu potwierdzonego za zgodno z oryginaem. Wnioskodawca moe posiada wicej ni jedn organizacj partnersk.

Formularz wniosku

Kady projekt powinien zosta zoony w systemie www.online.frse.org.pl oraz w wersji papierowej (drukowanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby. System online zostanie uruchomiony najpóniej w dniu 8 lipca.

W dziale Dokumenty przedstawiamy wzór wniosków na rok 2016.

Dokumenty dodatkowe

Kada organizacja jest zobowizana doczy do wniosku nastpujce dokumenty potwierdzajce status prawny:

 • organizacje pozarzdowe: aktualny statut, aktualny wycig z KRS oraz owiadczenie o nadaniu NIP;
 • instytucje publiczne: uchwaa lub decyzja majca moc prawn bd inny oficjalny dokument odnoszcy si do danej instytucji publicznej, potwierdzajcy dane osoby upowanionej/osób upowanionych do zacigania zobowiza finansowych, statut oraz owiadczenie NIP wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzcego, jeeli wystpuje

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2024
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk