STG - plany dotyczce projektw wodnych i moliwoci wsplnych prac pozaprojektowych

STG - plany dotyczce projektw wodnych i moliwoci wsplnych prac pozaprojektowych

Szanowni Pastwo, zwaywszy na okres letni i zwizany z tym czas urlopowy przedstawiamy do rozwaenia i przemylenia nastpujce  informacje zwizane z kontynuacj planów i dziaa zwizanych z zarzdzaniem zasobami wodnymi, o których ju wczeniej wspominalimy przy okazji Forum Wodnego, które miao miejsce na Bornholmie w dniach 7-8 czerwca 2016. Wzorujc si na dziaaniach Grupy ds. Wody ERB kontynuujemy realizacj zada zwizanych z tematem zwikszenia aktywnoci wród naszych gmin czonkowskich w dziedzinie wód i ich ochrony. W zwizku z tym poddajemy Pastwu do rozwaenia pomys utworzenia i uczestnictwa w podobnej grupie, która powstaby na jesieni tego roku w ramach Stowarzyszenia.

Bardzo cieszy fakt, e problematyka wodna jest dla czonków naszym gmin tematem interesujcym, bo jest to jeden z potencjalnych obszarów wspópracy projektowej dla Euroregionu w ramach Programu Poudniowy Batyk i innych programów pomocowych. To równie szansa na wymian dowiadcze, dobrych praktyk w tej dziedzinie poza projektami, poprzez wspóln identyfikacj potrzeb w tym wzgldzie, omówienie wyzwa przed jakimi staj nasze gminy czonkowskie. To take szansa na dyskusj nad kwestiami wanymi jak: brak wody pitnej, lub niskim poziomem jej jakoci, efektami dziaania wód burzowych i opadowych, sposobów ponownego wykorzystania wody deszczowej, nowoczesnych rozwiza technologicznych i organizacyjnych dot. ochrony wód itp. To take moliwo identyfikacji nakadajcych si wyzwa i moliwoci ich rozwizania poprzez wspóln prac, co moe stanowi niezwykle cenny wkad do dyskusji na temat wspólnego projektu transgranicznego w tej dziedzinie, który mógby zosta zoony w ramach Programów Europejskich.

Kontynuujc swoje dziaania STG podjo ju wstpne rozmowy z wadzami Miasta Supska o przewodzenie i przyjcie na siebie roli lidera w planowanej Grupie ds. Wody. Ponadto rozpoczy si rozmowy w tej sprawie na temat przyszej wspópracy z Gdask Infrastruktur Wodocigowo-Kanalizacyjn Sp. z o.o. Temat przyszego partnerstwa zosta ju omówiony przez Zarzd tej , która wyrazia ch przyjcia roli  partnera upowszechniajcego dobre praktyki w zakresie oczyszczania wody, w tym wód opadowych. Wspópraca ta moe okaza si skarbnic wiedzy dla wszystkich zainteresowanych wodarzy miast oraz pracowników odpowiedzialnych,  zwaywszy i Miasto Gdask jest pionierem jeli chodzi o oczyszczanie wód czy to cieków (oczyszczalnia wschód, wetlandy np. w Gdaskim ZOO i instalacje Politechniki i jej praca naukowa), oczyszczanie i retencja wód opadowych, monitoring wód opadowych, monitoring cieków – zawarto substancji niebezpiecznych ale i docelowo dziaania na rzecz eliminacji nawet antybiotyków ze cieków.

Obszary, w których GIWK moe by partnerem, upowszechnia dobr praktyk i doradza ekspercko to:

- oczyszczanie cieków i generalnie wyszo rozwizania polegajcego na przyczaniu si do duych oczyszczalni a nieli budowanie kosztownych i mao-efektywnych, czsto z przestarza technologi – oczyszczalni w gminach

- gospodarka osadowa,  wytracanie sub. ze cieków

- wody opadowe, zbiorniki retencyjne, innowacyjne rozwizania gdaskie

- monitoring wód podziemnych

- monitoring zawartoci subs. niebezpiecznych w ciekach i wodach opadowych

- system kanalizacji wodnej i ciekowej w Gdasku

- powrót do korzeni – zbiornik wieowy na wyspie Sobieszewskiej

- edukacja ekologiczna – pij deszczówk, cieki i system oczyszczania cieków – wiele innych, muzeum wodocigów – mamy wiele przykadów dziaa edukacyjnych, popularyzatorskich w zakresie wody i cieków

- wspópraca midzynarodowa

To tylko ogólny zarys dziaalnoci GIWK. polecamy równie do zapoznania si z ich blogiem tematycznym http://blizejzrodel.pl/ oraz strona internetow http://www.giwk.pl/

Uwaamy i moe by to cenne partnerstwo nie tylko STG, ale dla wszystkich gmin czonkowskich nie tylko ze  wzgldu na znaczce moliwe wsparcie eksperckie, ale równie dowiadczenie, które moe zosta wykorzystane w codziennej pracy przez gminy, które wyra ch uczestnictwa w grupie zarzdzania zasobami wodnymi.

Prosimy o rozwaenie podanych informacji i moliwoci uczestnictwa w Grupie oraz ewentualne wytypowanie osób odpowiedzialnych za dalsze wspólne dziaania w tym zakresie, do których bdzie kierowana korespondencja w tej dziedzinie. Zgoszenia mona przesya na adres: marcin.zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl

Ponadto ju teraz zapraszamy do udziau w planowanej wrzeniowej konferencji organizowanej przez GIWK powiconej systemom wetlandów oraz kontroli ochrony wód, która bdzie miaa miejsce 8 wrzenia 2016 w Gdasku – wicej szczegóów oraz program konferencji w krótce.

 

Korzystajc okazji yczymy sonecznej pogody i udanych wakacji.

Sekretariat Stowarzyszenia


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk