IV SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOSKIEJ - POWSTANIE SIECI PODMIOTW

IV SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOSKIEJ - POWSTANIE SIECI PODMIOTW

Zgodnie z ustaleniami III spotkania Dzierzgoskiej Grupy roboczej,  odbyo si kolejne spotkanie Grupy.  Dziki uprzejmoci Burmistrz miasta i gminy Dzierzgo E. Domaskiej i Prezesa RTI Leszka Sarnowskiego odbyo si ponownie w Dzierzgoskim Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. Efektem spotkania jest powstanie sieci podmiotów kreatywnych

Dotyczy: Spotkanie podmiotów kreatywnych i wadz samorzdowych Dzierzgoskiej Grupy Roboczej

Data dziaania: 28.04.2016 r.

Miejsce:  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ul. Wojska Polskiego 3; 82-440 Dzierzgo;

W spotkaniu udzia wzili przedstawiciele gmin oraz reprezentanci przedsibiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk – Magorzata Samusjew oraz Marcin uchowski.  Zajcia prowadzi ekspert ds. turystyki i produktów regionalnych p. Piotr Geise

Spotkanie odbyo si w poszerzonym gronie, poniewa w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich podmiotów wytypowanych przez eksperta reprezentujcych instytucje dziaajce w szeroko rozumianej brany turystycznej w regionie, a które byy zainteresowane wspóprac z STG. Zasadniczym celem spotkania byo poczenie przedsiwzi kreatywnych –  twórczo dziaajcych, kreatywnych ludzi (ze sfery usug, gastronomi, turystyki, rzemiosa, szeroko rozumianej kultury) oraz próba stworzenia wspólnej koncepcji (produktu/oferty) w tej dziedzinie. Kolejnym celem miao by  docelowe powstanie konkretnego pakietu usug, tj. produktu turystycznego, który mógby zosta skierowany do zagranicznego odbiorcy.

Owocem bogatej oferty zaprezentowanej przez podmioty w dziedzinie: rzemiosa, turystyki, gastronomii, usug hotelarskich,  aktywnych form spdzania czasu (opartych na jedzie konnej, sportach wodnych byo obranie wspólnego kierunku dziaa w ramach wzajemnej wspólpracy i rozwoju wizi, przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia. Wi ta oparta na bazie zrónicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujcych w caej gospodarce regionu i dysponujcych zrónicowanym charakterem  organizacyjnym), a oparta dodatkowo na woli wspópracy w dugim okresie doprowadzia do konkretnych postanowie zwizanych z budow wspólnej sieci czcej produkty/instytucje turystyczne regionu pod robocz nazw – „Ukryte Skarby Powila”. W zamyle czonków spotkania ma by to sie o charakterze ponadlokalnym, przyczyniajca si do promocji tych ukrytych skarbów Powila jakie stanowi kreatywne podmioty regionu, w obszarze caego Euroregionu Batyk.

Przyjta forma wspópracy miedzy instytucjami z rejonu Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Zalewa, Rychlik jest szczególnie korzystn kategori wspópracy przy takim bogactwie ofert kreatywnych podmiotów, i nie wymaga opierania owej wspópracy na konkretnej umowie i tworzenie powiza formalnych. Partnerzy deklaruj w niej ch rozwoju wielokierunkowej wspópracy, która wykracza zwykle poza zadeklarowan formalnie integracj.

Sie to specyficzna forma powiza pomidzy podmiotami oparta na wspózalenociach, kooperacji i zaufaniu. Istot tej formy wspópracy stanowi rozwój rozumiany jako efektywne  dostosowywanie si do zmiennego otoczenia oraz szeroko rozumiana wspópraca midzy uczestnikami, dla której nie ma granic, ani w sensie przedmiotu dziaa, ani ich umiejscowienia w czasie i przestrzeni.

W przypadku sieci „Ukrytych Skarbów Powila” nie ma mowy o scalaniu jakichkolwiek podmiotów (firm, instytucji), ale o kreowaniu sieci powiza i kontaktów, niejako ponad tymi podmiotami. Taka sie wspópracy tworzona na bazie zrónicowanych zasobów wielu partnerów (funkcjonujcych w caej gospodarce regionu majca zrónicowany charakter) ma przyczyni si ponadto do promocji bogactwa kulturowego naszych gmin czonkowskich i istniejcych na ich terenie podmiotów.

Zgodnie z ustaleniami spotkania kolejnym etapem prac jest indywidualne przygotowanie szablonu/wizytówki zgodnie z przygotowanym przez eksperta wzorem - podmiotów biorcych majcych ch udziau w powstajcej sieci „Ukrytych Skarbów Powila”, która nastpnie po odpowiednim opracowaniu zostanie umieszczona na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz w przyszoci na samorzdowych stronach gmin czonkowskich, a take na stronach i mediach spoecznociowych wspóuczestników. Na jesie zaplanowano równie wspóln wizyt studyjn podmiotów – czonków sieci pozwalajc zapozna si im z wzajemn dziaalnoci, majc na celu ponadto dalszy rozwój kontaktów i wspópracy.

Taka forma wspópracy oparta na dugoterminowych dziaaniach bdzie promowana i wspierana przez Stowarzyszenie nie tylko w kraju ale równie za granic.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Wrzesie 2023
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 1
2
3
4
5
6
7
8

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk