III SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOSKIEJ

III SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOSKIEJ

Zgodnie z ustaleniami II spotkania grupy roboczej Dzierzgoskiej, które miao miejsce w Mikoajkach Pomorskich odbyo si kolejne spotkanie Grupy Roboczej. Dziki uprzejmoci Burmistrz miasta i gminy Dzierzgo E. Domaskiej i Prezesa RTI Leszka Sarnowskiego odbyo w Dzierzgoskim Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.

Dotyczy: Spotkanie grupy roboczej Dzierzgoskiej

Data dziaania: 04.04.2016 r.

Miejsce: Spotkanie w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. ul. Wojska Polskiego 3; 82-440 Dzierzgo;

W spotkaniu udzia wzili przedstawiciele Gmin oraz przedsibiorstw i instytucji z Dzierzgonia, Malborka, Sztumu, Rychlik, Zalewa oraz reprezentanci Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk – Magorzata Samusjew oraz Marcin uchowski, take ekspert ds. turystyki i produktów regionalnych Pan Piotr Geise

Spotykanie odbyo si w rozszerzonym gronie, bowiem przedstawiciele samorzdów stawili si w wikszoci z reprezentantami obiektów (osób/przedsibiorstw itp.) dziaajcych w gastronomii, turystyce oraz w ”kreatywnej kulturze”, bd ze wzgldów na niemono ich osobistego  stawiennictwa, w spotkaniu brali udzia reprezentanci w/w wymienionych.

Spotkanie zostao poprowadzone przez Pani E. Domask - Burmistrz Gminy Dzierzgo, która  powitaa zebranych i zaprosia do dyskusji nad kwestiami rozwoju wspópracy w regionie.oraz dyrektor Stowarzyszenia M. Samusjew, która wskazaa na funkcj STG jako narzdzia do wspópracy.

Zasadniczym celem niniejszego spotkania byo poczenie przedsiwzi kreatywnych – poczenia twórczo dziaajcych, kreatywnych ludzi (z sfery usug, gastronomi, turystyki, rzemiosa, szeroko rozumianej kultury) i próba stworzenia wspólnej koncepcji (produktu/oferty) w tej dziedzinie czyli docelowe powstanie konkretnego pakietu usug, tj. produktu turystycznego, który mógby zosta skierowany do zagranicznego odbiorcy.

Dalsza cz spotkania poprowadzi ekspert - Piotr Geise. Sesja bya prowadzona przez dowiadczonego trenera metod warsztatow, przy aktywnym zaangaowaniu wszystkich osób, w oparciu o „burz mózgów”, w grupach mieszanych czcych zarówno przedstawicieli „kreatywnej kultury” oraz wadz samorzdowych.

W trakcie spotkania przedstawione zostay zasadnicze idee, sposoby oraz  metody tworzenia wspólnego produktu turystycznego, oraz wyjaniono na licznych przykadach cechy wyróniajce dla specyfiki „lokalnych” produktów, usug jako uytecznych narzdzi promocji i pobudzenia endogenicznych czynników gminy, miasta. Ukazane zostay równie najczciej popeniane bdy i trudnoci zwizane z budow wspólnej oferty regionalnej przez wadze oraz instytucje lokalne.

Ze wzgldu na znaczne grono obecnych uczestników, w wikszoci sobie nieznanych z inicjatywy eksperta nastpio, krótkie przedstawienie zebranych poprzez opis sfery dziaa poszczególnych decydentów (rodzaju prowadzonej dziaalnoci, aktywnych pomysów realizowanych na terenach gmin i miast), czy w przypadku reprezentacji przez samorzdowców, instytucji zrzeszajcych i stowarzysze – profili i obszarów dziaalnoci instytucji zainteresowanych wspóprac. Bya to doskonaa okazja równie dla samych uczestników na zapoznanie si z wszelakimi dziaaniami i inicjatywami lokalnych spoecznoci podejmowanymi przez róne osoby/instytucje na terenach gmin ociennych tworzcych grup, wykazujca na niejednokrotne podobiestwo czy komplementarno w prowadzonej dziaalnoci.

Szeroka tematyka oraz specjalnie wyznaczony czas sesji – przeznaczony na kreacje pomysów i prace w podgrupach  - stanowi moliwo wymiany dowiadcze i kontaktów na gruncie zawodowym. Pomidzy uczestnikami samorzdów, obiektów kreatywnej dziaalnoci trway dugie dyskusje na tematy pomysów, dziaa, dalszego funkcjonowania ich wzajemnych relacji, wspópracy oraz promocji. Uczestnicy na tyle dobrze si rozumieli, e wspópraca niektórych rozpocza si jeszcze w trakcie trwania spotkania. Relacje byy nawizywane nie tylko w kontaktach na szczeblu wadze samorzdowe - instytucje z regionu, co miao wynika z idei spotkania, ale take pomidzy poszczególnymi uczestnikami, którzy podkrelali, e w ich dziedzinie zawodowej s due potrzeby takich spotka w celu dzielenia si dowiadczeniami i pomysami oraz sposobami radzenia sobie z rónorodnymi barierami.

W trakcie spotkania trway dugie dyskusje na temat zebrania i usystematyzowania przedstawionych danych, informacji i pomysów dotyczcych osób (i ich dziaalnoci). Efektem tego ma by stworzenie mapy produktów (wraz z podstawow charakterystyk), poszczególnych instytucji z gmin i miast tworzcych grup, oferowanych w ramach przyszego wspólnego produktu turystycznego. Celem tych dziaa nie jest stworzenie penej bazy wszystkich dostpnych na terenie gmin podmiotów, lecz budowanie oferty w oparciu o ju wybrane, wyróniajce si i najsilniejsze orodki/produkty z konkretnych dziedzin, które bd interesujce dla turysty.

Zgodnie z ustaleniami spotkania kolejnym etapem pracy jest indywidualne przygotowanie wstpnego opisu produktu/usugi, swojej dziaalnoci oraz innych potencjalnych elementów pomocnych i wyróniajcych (obiekt/produkt) oraz przysanie  ich drog elektroniczn na adres marcin.zuchowski@eurobalt.org.pl  do 18 marca br. Propozycja ta ma zawiera przykadowe dziaania, usugi, produkty jakie mogyby zosta zaoferowane  zagranicznemu odbiorcy (najlepiej gdyby ta dziaalno miaa charakter caoroczny i charakteryzowaa si trwaoci)

Uczestnicy zostali równie zobowizani, co podkrela wielokrotnie ekspert, do zastanowienia si i okrelenia, do czasu nastpnego spotkania, do kogo miaby by skierowany ich produkt (gówne cech odbiorcy).

Kolejna spotkanie grupy z udziaem eksperta odbdzie si zgodnie z yczeniem uczestników i przy zgodzie osób decyzyjnych ponownie w Dzierzgoniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. w dniu 28 kwietnia br.

Z powaaniem

Marcin uchowski

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk