Co sie dzieje w Stowarzyszeniu

Jak pamitacie Pastwo na grudniowym 33 Walnym Zebraniu Delegatów rozpoczlimy dyskusj nad problemem aktywizacji naszych czonków. Zasadniczym elementem jest tu zmiana mylenia , bowiem kade Stowarzyszenie jest na tyle silne, na ile silni i aktywni s jego czonkowie. W przypadku samorzdów lokalnych, obcionych tak wieloma problemami, nie jest to atwe do realizacji, ale z ca pewnoci nie niemoliwe. Wszystko zaley od ludzi…

Od grudnia 2015 r. rozpoczlimy cykliczne spotkania w maych grupach, spotkania z wodarzami gmin i miast oraz ich przedstawicielami. Pytamy jak widz swoje miejsce i rol w Stowarzyszeniu, co chcieliby uzyska , wypracowa, jak widz nasz wspóprac. Powoli pojawiaj si pierwsze rezultaty.

               Tzw. grupa Dzierzgoska (gminy: Dzierzgo, Zalewo, Rychliki, Mikoajki Pomorskie, Malbork, Sztum) – wystartowaa jako pierwsza (w grudniu 2015). Z wielu rónych propozycji wójtowie i burmistrzowie wybrali zagadnienia zwizane ze wspóln promocj i dziaaniami na rzecz rozwoju turystyki. Przesano informacje o zasobach turystycznych poszczególnych gmin, zorganizowalimy miniwarsztaty, które poprowadzi ekspert zajmujcy si rozwojem turystyki. I ju s konkretne plany dziaa. 4 kwietnia spotykamy si w rozszerzonym gronie, bowiem samorzdy zobowizay si do wybrania po 1-2 obiektów (osób) dziaajcych w gastronomii oraz w ”kreatywnej kulturze” , i przedyskutujemy (przy udziale eksperta) w jaki sposób moemy „zsieciowa” te obiekty, co maj ze sob wspólnego, jak si promowa i gdzie (do kogo bdzie mona kierowa tak ofert). Liczymy na to, e moe powsta docelowo konkretny pakiet usug – moe produkt turystyczny. To pierwszy krok, ale bardzo wany. 

               W nastpnej kolejnoci spotkalimy si w ramach grupy Bartoszycko-Ktrzyskiej (Ktrzyn, Bartoszyce miasto i gmina, Górowo Iaweckie – miasto i gmina, Bisztynek, Barciany, Piecki, Spopol). Spotkanie odbyo si 8 lutego w bardzo rozszerzonym gronie, gdy uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich ociennych powiatów i gmin nie nalecych do Stowarzyszenia. Bya to doskonaa okazja do zaprezentowania osigni naszej organizacji, moliwoci i planów. Jednym z moliwych kierunków, na jakie gminy wskazyway bya oczywicie turystyka. W zwizku z tym Stowarzyszenie bacznie przyglda si rónym moliwociom finansowania dziaa w tym zakresie. Jednym z efektów spotkania jest te moliwo wspópracy z modzie. W gminie Ktrzyn pracuje grupa modych ludzi, którzy chcieliby stworzy co wasnego, maj innowacyjne pomysy. Wanie rozmawiamy z profesjonalnymi firmami szkoleniowymi w jaki sposób moemy ich wesprze w rozwijaniu pomysów  i wystartowaniu z biznesem. Jeli ten projekt bdzie mia pozytywny oddwik, a w innych samorzdach znajd si podobne grupy – to bdziemy takie dziaania kontynuowa.

               „Elblsko-Braniewska” grupa (to tylko robocze nazwy , które nadalimy samodzielnie) spotkaa si 22 lutego br.. Zaprosilimy na to spotkanie przedstawicieli gmin Elblg, Braniewo Miasto, Braniewo Gmin, Mynary, Lelkowo, Tolkmicko, Sztutowo). I tu pojawi si pierwszy problem, bowiem na spotkanie dotarli przedstawiciele tylko 4 gmin (Elblga, Braniewa miasta, Braniewa gminy i Mynar). Za to konkretne pomysy  ju si pojawiy. Poniej przedstawiamy opis dwóch propozycji z gminy Braniewo miasto. Gdyby byy one interesujce dla innych gmin – zapraszamy do kontaktu z naszym Sekretariatem. Autorem obu pomysów jest p. Jerzy Butkiweicz, Wydzia Inwestycji i Promocji UM Braniewo.

Pomys 1   Aktywne Szkolenie.

Gmina Miasta Braniewo  gotowa jest do wspópracy w ramach dziaa Euroregionu Batyk. Dziaanie dotyczy ma wypracowania modelu szkole zwizanych z pozyskiwaniem funduszy pozabudetowych niezbdnych na realizacje wielu zada, czsto priorytetów, na które gmina nie moe zabezpieczy rodków finansowych. Realizujc pomys zintegrowanych szkole,  w których uczestniczyliby przedstawiciele lokalnych instytucji Braniewa mia pomóc poszczególnym jednostk w realizacji wasnych pomysów poprzez pozyskanie funduszy zewntrznych poprzedzone kompleksowym szkoleniem  konkretnych pracowników.

Szkolenia przebiegayby w okrelonym cyklu od tematów bardzo ogólnych do konkretnej pracy nad  indywidualnym projektem danej jednostki. Szkolenie powinno pozwoli na wykonanie caego projektu wpisanego do konkretnego wniosku konkursowego. Cao szkolenia  ma pozwoli  przeszkoli indywidualnych pracowników od pomysu do zoenia wniosku.

W tym celu Urzd Miasta w Braniewie przedstawi pomys na szkolenie 10 lokalnym  jednostkom uzyskujc w ten sposób 16 osób gotowych do rozpoczcia ksztacenia. Urzd Miasta Braniewa posiada sal ze sprztem multimedialnym pomocnym w procesie szkolenia. Jedyn barier jaka pojawia si w procesie planowania i realizacji pomysu by dowiadczony trener.

Zasoby i ch wspópracy pracowników Euroregionu Batyk jest odpowiedzi i szans na moliwo wprowadzenia pomysu w ycie. W przypadku powodzenia podobny cykl szkoleniowy mona bdzie powtórzy w dowolnej gminie Euroregionu Batyk.

Identyfikacja róde dofinansowania pomysu i samodzielne wykonanie poprawnego wniosku moe sta si sukcesem istotnie oywiajcym wspóprace gmin Euroregionu Batyk.

 

Pomys 2   Uaktywnienie oferty turystycznej

Seminarium i dziaania integrujce gminy Euroregionu Batyk w obrbie aktywizacji dziaa promujcych turystyk.  Poznanie dobrych praktyk. Stworzenie operatorów ruchu turystycznego aktywnie tworzcych tematyczne pakiety turystyczne (gotowe informacj dla aktywnych z okreleniem specyfiki, czasu trwania, cen noclegów, wyywienia itd. Np. 3 dniowy obóz fotograficzny, dzie wiosny w siodle)  operator tworzy ofert sieciujc j z innymi gminami, promocja ofert jest aktywniejsza wokó regionu. Zespó liderów wokó Euroregionu Batyk koordynuje przebieg informacji i obserwuje rezultaty. Do pracy wcignite zostan  Informacje Turystyczne i na pocztek lokalni usugodawcy turystyczni oraz orodki kultury i sportu. 

Rozpocznijmy od spotkania w Braniewie, posiadamy sal kinow na 305 miejsc siedzcych  doskonaym zapleczem do prelekcji.  W obiekcie Braniewskiego Centrum Kultury funkcjonuje lokal gastronomiczny, który majc wczeniejsz informacje moe przygotowa posiek obiadowy dla uczestników seminarium ( w tej kwestii pozostaje dopracowanie szczegóów co do patnoci, moe by tak e uczestnicy seminarium rejestrujc si w sekretariacie Euroregionu Batyk wpacaj kwot za posiek i obiad zamawiany jest przez Euroregion Batyk).


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk