OZE - co dalej

Szanowni Pastwo,

Na pocztku 2015 r. dziki zaangaowaniu spoeczestwa obywatelskiego – dziesitek organizacji i instytucji oraz tysicy osób prywatnych – udao si osign sukces, jakim byo wprowadzenie przez Sejm ponad partyjnymi podziaami tzw. poprawki prosumenckiej do ustawy o OZE. Zawarty w niej system wsparcia – taryfy gwarantowane dla najmniejszych przydomowych elektrowni o mocy do 10kW – ma przeomowe i fundamentalne znaczenie dla budowy energetyki obywatelskiej w naszym kraju.

 

Nowy system wsparcia mia obowizywa od 1 stycznia 2016 r. Jednak tu przed witami Sejm przyj projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych ródach energii, który opónia jego wejcie w ycie o pó roku. Nowelizacja ustawy o OZE to zarówno powane zagroenie jak i szansa. To take wyzwanie dla wszystkich, którym zaley na rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce.

Zagroenie i szansa

Odoenie wejcia w ycie systemu taryf gwarantowanych to za wiadomo i due rozczarowanie dla osób i podmiotów, które przygotowyway inwestycje pod nowy system, zakupiy ju sprzt i wziy kredyty. Dla wielu moe stawia pod znakiem zapytania moliwo spaty zacignitych zobowiza. Z drugiej strony politycy zapowiadaj dopracowanie przepisów, które wczeniej rodziy wtpliwoci interpretacyjne. Zmiany te s wic zarówno zagroeniem, które moe doprowadzi do zahamowania rozwoju energetyki obywatelskiej w regionach oraz powanym problemem dla polskich firm produkujcych urzdzenia dla OZE, ale te okazj do doprecyzowania i rozwiania wtpliwoci oraz poprawy zapisów poszczególnych artykuów.

Wtpliwoci interpretacyjne

W listopadzie 2015 r. pojawia si interpretacja Ministerstwa Gospodarki, która mówi, e okrelona w ustawie o OZE gwarantowana cena zakupu energii przez tzw. sprzedawc zobowizanego (tj. przedsibiorstwo energetyczne zobowizane do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji) przysuguje wycznie za zbilansowan nadwyk energii elektrycznej wprowadzonej do sieci nad energi pobran z tej sieci. Jeeli przyj tak interpretacj okazuje si, e w ustawie o OZE tak naprawd... nie ma taryf gwarantowanych. Tymczasem bez realnie obowizujcych taryf gwarantowanych inwestycje w przydomowe mikroelektrownie nie bd miay ekonomicznego uzasadnienia. Ponadto wieloznaczno aktualnego brzmienia ustawy o OZE moe doprowadzi do sporów midzy posiadaczami maych, przydomowych elektrowni, a koncernami energetycznymi. Sposobem na uniknicie sporów i niejasnoci wynikajcych z przepisów ustawy o OZE moe by jej nowelizacja. Musi ona by jednak zgodna z intencjami, które przywiecay wprowadzeniu poprawki prosumenckiej.

Przedstawiciele organizacji, które zainicjoway ruch „Wicej ni energia” – ClientEarth, Greenpeace, Polskiej Zielonej Sieci i WWF, spotkali si w poowie grudnia z nowym ministrem energii, Krzysztofem Tchórzewskim. Najwaniejszym dla nas wnioskiem ze spotkania bya deklaracja ze strony ministra Tchórzewskiego o otwartoci na propozycje i konsultacje z rónymi zainteresowanymi stronami. Zgodnie z deklaracjami ministra, gównym celem opónienia wejcia w ycie nowego systemu wsparcia dla OZE jest uporzdkowanie szeregu kwestii, które s obecnie niejasne i budz wtpliwoci.

Poniej prezentujemy informacj, która zostaa przekazana do mediów w tej sprawie jak równie link do raportu pn "Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych róde Energii do roku 2030".

Zapraszamy do lektury!

 

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk