Zaproszenie dla przedstawicieli Gmin czonkowskich do udziau w pracach w ramach Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody

Zapraszamy przedstawicieli Gmin Czokowskich Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk do wspópracy w ramach Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody, która istnieje w strukturze midzynarodowej naszego Stowarzyszenia, skupia wszystkie regiony czonkowskie Euroregionu Batyk (5 krajów, 8 regionów, 9 podmiotów). Zachcamy do zapoznania si informacj poniej w sprawie tej grupy i wczenia si za porednictwem naszego Stowarzyszenia do rozwizywania problemów odnonie wody w obszarze Morza Batyckiego.

Grupa ma charakter midzynarodowy.

Bardzo prosimy o zgoszenie reprezentanta do spotka w ramach powyszej grupy zadaniowej do Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk tel.  55) 611 20 00; kom.: 601 690 335; fax. 55 611 20 01 email. sekel@eurobalt.org.pl

Przedstawiciel Gminy, byby zobligowany do staych kontaktów / spotka on-line, które odbywaj si raz w miesicu. Udzia w pracach jest bezkosztowy.  Niezbdny jest entuzjazm, ch wspópracy, dyspozycyjno do uczestniczenia w spotkaniach przez Internet poczona ze znajomoci jzyka angielskiego.

Jest to wielka szansa dla wszystkich gmin, gdy istnieje moliwo realizacji projektów w ramach teje grupy ze rodków unijnych pozyskiwanych z programów m.in.: Programu Poudniowy Batyk.

 

Informacja nt. Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody

Euroregion Baltic/ Euroregion Batyk
Water Core Group/ Grupa Zadaniowa ds. Wody

Grupa Zadaniowa ERB ds Wody skada si z regionalnych polityków i ekspertów, wyznaczonych przez czonków ERB. Dziaaj oni w imieniu Prezydium ERB, ich praca ma si przyczyni do konkurencyjnoci regionalnej poprzez:

  • Wspólny kierunek
  • Poczenie kompetencji
  • Konkretne projekty i wspópraca

Grupa suy take jako powizanie z gównym ciaem politycznym i jest odpowiedzialna za umocowanie i rozprzestrzenianie informacji /rezultatów na swoich forach politycznych

Background/ To

Dobre i efektywne zarzdzanie ródami wod jest konieczne w celach zdrowotnych, ekologii, ekonomii i rozwoju ogólnie w regionie Morza Batyckiego. Zagroenia zwizane ze zmiana klimatu take zwracaj uwag na kwestie zwizane z wod jako projekty, w przyszoci oczekiwane w zakresie nawanic i powodzi.  To moe wywrze wpyw take na produkcj ywnoci i jako wody pitnej.

Wysokie znaczenie wody z punktu widzenia rozwoju regionalnego , Dyrektywa Wodna UE, wspólna troska o Morze Batyckie i gotowo na poziomie lokalnym i regionalnym aby aktywnie podj prac dla polepszenia jakoci wody – to s gówne powody dlaczego ERB wybrao wod jako strategiczne pole dziaa.

ERB chce ustanowi region jako pilotowy obszar wspópracy transgranicznej i ponadnarodowej i wdroy nowoczesne metody zarzdzania wod zgodne z Dyrektyw Wodn UE. To bdzie korzy dla rodowiska i zrównowaonego w regionie. Wspólna praca dla zdrowszego Morza Batyckiego jest wspóln trosk wszystkich partnerów  ERB majc przynie warto dodan caemu regionowi.

The goal/ Cel

Nadrzdnym celem grupy zadaniowej ERB ds Wody jest to aby realizowa konkretne dziaania majce na celu dbao o stan wody w ERB pod wzgldem ekologicznym i chemicznym, jako baza rozwoju obszaru.

Focus areas/ Obszary tematyczne

  • Zmniejszenie wpywania skadników odywczych i substancji niebezpiecznych dla wody przez prace przybrzene (np. zarzdzanie wod i / lub planowania przestrzenne).
  • Dziaania potrzebne do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu, takimi jak susze i powodzie, na zaopatrzenie w wod i odbiorców wody (np. deszcz/wody opadowe, woda pitna).

Method/ Metoda

Grupa Zadaniowa ERB ds. Wody dziaa z perspektywy wspópracy lokalnej I regionalnej i wspiera wspóprac trans graniczn. Ponadto podejcie powinno cechowa udzia sektora prywatnego, publicznego i akademickiego (Triple Helix) i opiera si na strukturze obszarów zbiorników wodnych.

Mission/ Misja

Misj Grupy Zadaniowej ERB ds Wody jest to co stwierdzono powyej. Powinna dziaa na rzecz wspólnego kierunku, jako punkt centralny dla ekspertyz z rónych sektorów do budowania wiedzy i zgodnoci o aktualnej sytuacji, koniecznych i skutecznych  rodkach, itp. Powinna czy kompetencje przez oferowanie areny do wymiany dowiadcze transgranicznych, geograficznych take instytucjonalnych i wspiera transfer informacji i wiedzy. Wreszcie, Grupa Zadaniowa ERB ds. Wody powinna uatwia formuowanie konkretnych projektów i wspópracy jako narzdzi do wzbogacania celu nadrzdnego.

Actors from each region/ Podmioty z kadego regionu

Grupa Zadaniowa ERB ds. Wody powinna skupia czonków ze wszystkich omiu regionów, piciu krajów. Uwaa si, e czonkowie Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody powinni dostarcza istotn wiedz i informacje Grupie Zadaniowej. Jest to równie wane co wiedza i informacje uzyskana w ramach Grupy Zadaniowej rozprzestrzeniona w regionach.

Actions/ Dziaania

Dziaania w ramach Grupy Zadaniowej ERB ds. Wody polegaj na regularnych spotkaniach, zarówno fizycznych jak I za pomoc Internetu. Liczba spotka i innych dziaa zaley od projektów realizowanych i s okrelone w Planie Dziaa ERB co dwa lata. Forum Wody ERB sugeruje spotkania regularne. Forum Wody moe si odbywa w ssiedztwie spotka ERB lub te w jednym z regionów czonkowskich..

Budget/ Budet

Grupa Zadaniowa ERB ds Wody nie ma swojego wasnego budetu. Uczestnictwo jest patne przez kad z organizacji czonkowskich. Projekty mog finansowa niektóre dziaania.

Secretariat / Sekretariat

Adrministracja Grupy Zadaniowej ERB ds Wody jest prowadzony przez Sekretariat skadajcy si z Przewodniczcego i Sekretariatu. Obecnie Sekretariat mieci si w Regionalnym Zarzdzie Powiatu w Starostwa Kalmar, Szwecja.

Przewodniczcy: Akko Karlsson (Wiceprzewodniczcy Regionalnego Zarzdu Powiatu w Starostwie Kalmar akko@home.se

Sekretariat: Yvonne Aldentun (Koordynator ds klimatu i zagadnie rodowiskowych) yvonne.aldentun@rfkl.se


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk