Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z obw. kaliningradzkim

Projekt „ Euroregionalne Centrum Informacji – partnerstwo z Obwodem Kaliningradzkim”

ródo finansowania:

Projekt dofinansowany w konkursie  :  WSPÓPRACA W DZIEDZINIE DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2013 przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Czas realizacji:  od  01 czerwca 2013  do 30 listopada 2013

Ogólny cel projektu : zintensyfikowanie rzeczywistej i trwaej wspópracy trans granicznej midzy interesariuszami z terenu Euroregionu Batyk (tj. z terenu  województw Pomorskiego oraz Warmisko-Mazurskiego RP oraz Obwodu Kaliningradzkiego FR).

 

Pod pojciem „intensyfikacja” mamy na myli zwikszenie iloci wspópracujcych organizacji/instytucji, podniesienie jakoci (na poziom wspópracy sieciowej) ju istniejcych kontaktów, rozszerzenie kontaktów transgranicznych na inne grupy (np. dziennikarzy i publicystów). Pod pojciem trwaej wspópracy mamy na myli ograniczenie zjawiska „akcyjnoci” wspópracy, zwikszenie liczby samorzdów opierajcych si w kontaktach z partnerami rosyjskimi na wspólnie wypracowanych strategiach i realnych programach.

Bezporedni cel projektu : zbudowanie podstaw wspólnej przestrzeni informacyjnej – wyspecjalizowanego „transgranicznego” portalu informacyjnego, wypromowanie go w rodowiskach sieciowym rosyjskim i polskim; uzyskanie duej rozpoznawalnoci portalu szczególnie w regionach przygranicznych (Pomorze, Warmia-Mazury oraz Obwód Kaliningradzki)

Grupa docelowa jest bardzo szeroka z uwagi na charakter instrumentu i form dziaania portalu. S to przede wszystkim lokalne grupy opiniotwórcze, samorzdy trzech regionów przygranicznych (partnerzy rosyjscy maj techniczne i prawne moliwoci bezporedniego kontaktu z tymi samorzdami rosyjskimi, media lokalne i mieszkacy regionów przygranicznych

Dziaania w projekcie:

1.Wspólna przestrze informacyjna

Przeksztacenie strony Stowarzyszenia w portal informacyjny w jzyku polskim i czciowo w jzyku rosyjskim (z techniczn moliwoci rozszerzenia o inne jzyki w przyszoci). Strona ta powinna sta si interaktywnym systemem informacyjnym, wykorzystywanym w celu uproszczenia i rozszerzenia wspópracy midzy rónymi podmiotami z terenu województw Pomorskiego, Warmisko-Mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Zarazem moliwoci korzystania z tego róda informacji dostpne bd równie poza obszarem celowym. Odbiorcami powinny sta si zarówno administracja (organy samorzdowe, organizacje im podlege) , organizacje pozarzdowe, biznes, instytucje edukacyjne i naukowe  oraz inne osoby prywatne i prawne, które interesuj si tematyk przygranicza.

2. Promocja i pozycjonowanie portalu Promocja wród potencjalnych odbiorców i uytkowników – docelowo w momencie zamknicia projektu portal powinien osign ok. 3000 wej miesicznie. Od momentu uruchomienia Portalu niezbdne bdzie sukcesywne napenianie treci poszczególnych dziaów i promocja  poczona z pozycjonowaniem.

3. Bezporednia praca z odbiorc i uytkownikiem portalu

Z uwagi, e najwiksze zainteresowanie zwykle dotyczy potencjalnych partnerstw (ju nie w oparciu o samorzdowe Umowy czy Listy intencyjne, lecz partnerstw projektowych) jedno z wanych dziaa dotyczy bdzie organizacji dwóch bezporednich spotka interesariuszy – samorzdowców, biznesu, sektora pozarzdowego. Planowane s dwa tematyczne spotkania (po jednym na terenie Polski oraz obwodu kaliningradzkiego) 2 dni kade (1 nocleg goci); Spotkania tego typu nie powinny by realizowane w formie zwykych konferencji, proponujemy zastosowanie metody „open-space”, która jest drosza, lecz znacznie skuteczniejsza. Polega ona na okreleniu jednego, wspólnego problemu (dla caej grupy) i aktywnej pracy wszystkich uczestników spotkania nad jego rozwizaniem. Std konieczno wczeniejszego okrelenia tematyki spotka (nie mog to by tradycyjne do tej pory wizyty burmistrzów, merów, radnych, polegajce na zwiedzaniu miast i wysuchaniu kilku referatów).


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk