„KOSZTY –KORZYCI” WEJCIA W YCIE UMOWY O MAYM RUCHU GRANICZNYM Z OBWODEM KALININGRADZKIM FR

Podstawowym celem Umowy o maym ruchu granicznym, podpisanej w Moskwie 14 grudnia 2011 r. przez Radosawa Sikorskiego i Siergieja awrowa, byo wprowadzenie uatwie w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkaców strefy przygranicznej, na któr skada si Obwód Kaliningradzki, 7 powiatów województwa pomorskieg oraz 13 powiatów województwa warmisko-mazurskiego. Na podstawie Umowy mieszkacy tych terenów mog przekracza granic bez wiz, uywajc do tego celu wycznie dokumentu podróy potwierdzajcego tosamo oraz specjalnego zezwolenia na wielokrotne przekraczanie granicy (wydawanego pocztkowo na 2 lata, a po spenieniu okrelonych warunków na kolejne 5 lat). Co wane, uatwienia te analogicznie dotycz równie obywateli pastw trzecich zamieszkujcych w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata.

Podstawowym celem Umowy o maym ruchu granicznym, podpisanej w Moskwie 14 grudnia 2011 r. przez Radosawa Sikorskiego i Siergieja awrowa, byo wprowadzenie uatwie w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkaców strefy przygranicznej, na któr skada si Obwód Kaliningradzki, 7 powiatów województwa pomorskiego[1] oraz 13 powiatów województwa warmisko-mazurskiego[2]. Na podstawie Umowy mieszkacy tych terenów mog przekracza granic bez wiz, uywajc do tego celu wycznie dokumentu podróy potwierdzajcego tosamo oraz specjalnego zezwolenia na wielokrotne przekraczanie granicy (wydawanego pocztkowo na 2 lata, a po spenieniu okrelonych warunków na kolejne 5 lat). Co wane, uatwienia te analogicznie dotycz równie obywateli pastw trzecich zamieszkujcych w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy ni 3 lata.

27 lipca 2013 r. min rok od wejcia w ycie Umowy o MRG midzy Obwodem Kaliningradzkim a czci województw warmisko-mazurskiego i pomorskiego.
W kontekcie realizacji Umowy du rol odgrywa badanie opinii przedstawicieli wadz lokalnych, a take mieszkaców i przedsibiorców z terenów przygranicznych dotyczce efektów wprowadzenia zasad maego ruchu granicznego i jego wpywu na wspóprac transgraniczn w regionach objtych Umow. Od czerwca br. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, realizuje projekt pt. „May Ruch Graniczny z Obwodem Kaliningradzkim – teorie i praktyka”. Na potrzeby niniejszego zadania zaprojektowano
i zrealizowano badania ankietowe skierowane do respondentów zamieszkujcych powiaty
woj. warmisko-mazurskiego objte Umow o MRG po stronie polskiej oraz respondentów zamieszkujcych Obwód Kaliningradzki po stronie rosyjskiej – odrbne dla samorzdów lokalnych, podmiotów gospodarczych oraz mieszkaców.

Celem bada, którymi objto przedstawicieli wadz lokalnych bya m.in. diagnoza korzyci zwizanych z wprowadzeniem Umowy oraz ewentualnego rozwoju dodatkowych obszarów wspópracy w gminach; okrelenie intensywnoci kontaktów pomidzy wspópracujcymi regionami przygranicznymi; ocena stanu wspópracy po wprowadzeniu Umowy, jej wpyw na aktywizacj gospodarcz gminy, a take ocena negatywnych czynników oraz barier zwizanych z polsko-rosyjsk wspóprac na szczeblu samorzdu lokalnego.

Przedstawicieli podmiotów gospodarczych sektora MSP zapytano z kolei m.in. o  korzystanie z MRG, rozwój polsko-rosyjskiej i rosyjsko-polskiej kooperacji biznesowej, korzyci oraz negatywne czynniki jakie przynosi Umowa o MRG. Ponadto przedmiotem zainteresowania bya opinia przedsibiorców nt. ich oczekiwa, a take obaw w zwizku
z przystpieniem do Umowy; jakie dziaania planuj oni podj lub tez podjli oraz jakiej relacji wyników do nakadów spodziewaj si w zwizku z funkcjonowaniem Umowy.

Do gównych korzyci z wprowadzenia umowy o MRG zarówno respondenci po stronie polskiej, jak i rosyjskiej, reprezentujcy mieszkaców, jednostki samorzdu terytorialnego oraz przedsibiorców, zaliczyli m.in.:

  • oywienie ruchu turystycznego;
  • oywienie wymiany kulturalnej;
  • wzrost przedsibiorczoci;
  • zwikszenie obrotów handlowych.

Wród negatywnych czynników, które ww. respondenci zaobserwowali w cigu pierwszego roku obowizywania Umowy o MRG po obu stronach granicy, naley wymieni nastpujce:

  • nielegalny handel;
  • wzrost konkurencyjnoci ze strony firm partnera umowy;
  • wprowadzanie towarów niskiej jakoci;
  • okres oczekiwania na zezwolenie;
  • dugie procedury graniczne.

            Przeprowadzone badania dowiody, e wprowadzone uatwienia w przekraczaniu polsko-rosyjskiej granicy strefy przygranicznej w postaci Umowy, agodz bariery wynikajce z istnienia granicy Schengen. Respondenci, zarówno po stronie polskiej, jak
i rosyjskiej, jednoznacznie stwierdzili, e wprowadzenie zasad maego ruchu granicznego przyczynio si do zwikszenia moliwoci rozwoju kontaktów biznesowych, kulturalnych, naukowych, midzyludzkich oraz wspópracy na poziomie samorzdów lokalnych polskich województw i Obwodu Kaliningradzkiego FR. Po roku funkcjonowania Umowy nastpia ogólna aktywizacja brany handlowej i usugowej, hotelarskiej i turystyki, wymiany modziey, studentów, uczniów oraz dobrossiedzkich relacji. Zaobserwowano równie, i realizacja Umowy stanowi pozytywne dowiadczenie, dziki któremu wyeliminowano wikszo obaw zwizanych z maym ruchem granicznym. Ponadto, rozwizania sprzyjajce przekraczaniu granicy przyczyniaj si do przeamywania negatywnych stereotypów historyczno-spoecznych, budowy zaufania a take uatwienia wspópracy midzy UE a jej ssiadami.

Reasumujc, porozumienie o MRG w peni wpisuje si w strategiczn lini RP i OK FR, zmierzajc do budowania jednolitej przestrzeni gospodarczej i humanitarnej. Reim bezwizowy i likwidacj ogranicze wizowych traktuje si jako jeden z najlepszych sposobów umocnienia bezpieczestwa i poprawy stosunków midzy narodami. Naley jednak do krytycznie przyjrze si zarówno korzyciom, jak i negatywnym czynnikom, które wystpuj w zwizku z obowizywaniem umowy. Zwaszcza te ostatnie powinny w pierwszej kolejnoci sta si priorytetem dziaania dla podmiotów decyzyjnych. Wzmocnienie pozytywnych aspektów oraz jednoczenie szybka interwencja i zastosowanie dziaa naprawczych na zaistniae problemy w zwizku z ponad rocznym funkcjonowaniem umowy o MRG,  z ca pewnoci wpynie jej przyszy ksztat i jeszcze wiksze zacienienie polsko-rosyjskiej wspópracy.

Joanna Zieliska-Szczepkowska

Izabela Zabielska

 


[1] powiaty: pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdask, gdaski, nowodworski, malborski.

[2] powiaty: m. Elblg, elblski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyski, ktrzyski, mrgowski, wgorzewski, giycki, godapski, olecki.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk