DEKLARACJA Przyjta przez uczestnikw II Europejskiego Forum Wsppracy Transgranicznej

DEKLARACJA  Przyjta przez uczestników II Europejskiego Forum Wspópracy Transgranicznej w Rozszerzonej Europie Elblg, 18 listopada 2011 r.

 

Wspópraca transgraniczna jest niezbdna dla zapewnienia stabilnoci, wzrostu i rozwoju w Europie. W obecnej sytuacji, gdy Unia Europejska staje w obliczu najwikszego kryzysu od momentu swojego powstania, silniejsza integracja pomidzy UE a jej ssiadami mogaby odegra kluczow rol w zapewnieniu nowego bodca dla rozwoju ekonomicznego, umoliwiajc krajom UE osignicie konkurencyjnoci w ramach globalnej gospodarki.

Tym waniejsze jest dlatego usunicie przeszkód dla wspópracy istniejcych na osi wschód-zachód, biegncej od Morza Barentsa na pónocy, a po Morze Czarne na poudniu, które utrudniaj kontakty midzyludzkie, hamuj rozwój gospodarczy i ograniczaj kontakty polityczne.


My, uczestnicy II Europejskiego Forum Wspópracy Transgranicznej, proponujemy, aby wykorzysta prace przygotowawcze nowego okresu programowania (2014-2020) do zapewnienia wikszego znaczenia politycznego, a take zwikszonego finansowania na rzecz rozwoju wspópracy transgranicznej w ramach Europejskiego Ssiedztwa.


Reprezentujc samorzdy terytorialne, organizacje biznesowe oraz spoeczestwa obywatelskie z regionów granicznych 15 pastw wschodniej granicy UE, apelujemy do krajowych i ogólnoeuropejskich wadz, aby uznay wspóprac transgraniczn jako strategiczny kierunek dziaa na rzecz tworzenia ogólnoeuropejskiego obszaru swobodnego przepywu ludzi, dóbr, kapitau i myli, tym samym wzmacniajc znaczenie Europy w globalnej rywalizacji gospodarczej i politycznej.


Gboko wierzymy, e przyszo Europy wie si z zapewnieniem wsparcia i przestrzeni dla inicjatyw lokalnych i innowacji, takich jak te realizowane w ramach projektu Europejskie Dialogi Granic. Takie oddolne dziaania s zgodne z podstawowymi tradycjami europejskimi takimi jak wolno, solidarno i przedsibiorczo spoeczna.


Podczas naszych dyskusji w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) i w Elblgu (Polska) omawialimy obecny status wspópracy transgranicznej w ramach Ssiedztwie UE oraz okrelilimy wiele stojcych przed t wspóprac wyzwa, poczwszy od regulacji wizowych, nieefektywnych procedur przekraczania granic, skomplikowanych i niezgodnych przepisów prawnych, braku dokadnych informacji i danych, a skoczywszy na niewystarczajcej infrastrukturze przej granicznych, rozlegej biurokracji i innych.


Zaproponowalimy, aby odpowiednie wadze krajowe i unijne podjy nastpujce dziaania:


1.    Przyspieszenie i skoordynowanie wysików zmierzajcych do poprawy wydajnoci zarzdzania granicami, co umoliwi popraw transgranicznego przepywu ludzi i dóbr. Zwizane z tym dziaania mog obejmowa:
-    lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii IT w celu przypieszenia odpraw granicznych (np. wykorzystanie elektronicznego systemu kolejkowego dla ciarówek, zintegrowanie baz danych sub granicznych danych pastw przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczestwa danych osobowych etc.),
-    stworzenie na zewntrznych granicach UE wspólnych punktów kontrolnych,
-    wykorzystanie w zarzdzaniu granicami istniejcych najlepszych praktyk (np. utworzenie w Federacji Rosyjskiej agencji RosGranitsa, której dziaania skupiaj si na poprawie wydajnoci zarzdzania granic, lub szersze wykorzystanie dowiadczenia i uprawnie agencji FRONTEX, etc.),
-    uwzgldnienie elementów niezalenej kontroli obywatelskiej na zewntrznych granicach UE (np. w celu monitorowania tempa odpraw granicznych),
-    wczenie aktywnych uczestników wspópracy transgranicznej w porozumienia midzypastwowe dotyczce usprawnienia ruch transgranicznego i zwizanych z nim procedur,
-    rozwaenie moliwoci zastosowania maego granicznego ruchu bezwizowego na innych obszarach ni tylko granica norwesko-rosyjska czy granica Polski z Obwodem Kaliningradzkim,
-    zwikszenie liczby pieszych przej granicznych, a tym samym rozwijanie transgranicznych kontaktów midzy spoecznociami lokalnymi.   
2.    Wzmacnianie rónorakich instytucjonalnych form wspópracy transgranicznej poprzez takie dziaania jak:
-    lepsze dopasowanie struktury wspópracy transgranicznej EISP i istniejcych porozumie euroregionalnych, tym samym zapewniajc bodziec dla praktycznego dziaania euroregionów w ramach Ssiedztwa UE, a take wiksze zblienie procesu decyzyjnego wspópracy transgranicznej w ramach EISP do szczebla lokalnego,
-    umoliwienie uczestnictwa euroregionów i innych instytucji wspópracy transgranicznej w systemie zarzdzania funduszami wspópracy transgranicznej w ramach EISP (np. Euroregion Karelia),
-    wspieranie wspólnego transgranicznego planowania przestrzennego w euroregionach, wczajc w to tworzenie transgranicznych klastrów gospodarczych.
3.    Wspieranie tworzenia wspólnej przestrzeni informacyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego UE poprzez takie dziaania jak wspópraca krajowych agencji statystycznych w danym obszarze, a take poprzez stworzenie Wskanika Wspópracy Transgranicznej sucego do mierzenia poziomu wspópracy transgranicznej w rónych obszarach wschodniej granicy UE.   
4.    Wykorzystanie trwajcego obecnie momentu planowania nowego okresu budetowego UE (2014-2020) do dziaa na rzecz zwikszenia funduszy na wspóprac transgraniczn ze szczególnym uwzgldnieniem funduszy maych grantów, a take umoliwienie maym i rednim przedsibiorstwo (MSP) z regionów granicznych udziau w takich projektach i korzystania z zapewnionych w ich ramach funduszy.
5.    Zrównanie wkadu finansowego pastw UE i pastw trzecich przeznaczanego na rzecz wspópracy transgranicznej EISP.


Uczestnicy Forum z uznaniem przyjli zaproszenie wystosowane przez Rzd Republiki Modawii, aby III Forum Wspópracy Transgranicznej w Rozszerzonej Europie w roku 2012 odbyo si w stolicy tego kraju, Kiszyniowie.

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk