Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu CULART II

Zaproszenie do udziau w bezpatnym szkoleniu dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z maych miejscowoci z terenu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk w ramach projektu  CULART II realizowanego w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej

Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków

Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

 

Podczas konferencji startowej w lutym br. opracowano bloki tematyczne odzwierciedlajce potrzeby edukacyjne pracowników instytucji kultury znajdujcych si w obszarach przygranicznych Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Polski i Litwy.

Opracowa dokonano przy aktywnym udziale przedstawicieli polskich, rosyjskich i litewskich instytucji samorzdowych, na podstawie których sformuowano nastpujce obszary tematyczne:

1. Zarzdzanie projektami, w tym:
- Szkolenia z pisania wniosków
- Zarzdzanie projektami

2. Zarzdzanie zasobami ludzkimi, w tym:
- Budowanie zespou, tworzenie grup twórczych
- Rozwój pracowników (w tym rozwój kreatywnoci i motywacji)
- Zarzdzanie czasem
- Stworzenie sieci partnerów i wspópracowników
- Pozyskiwanie nowych pracowników do instytucji kultury

3. Poszukiwanie funduszy - fundraising

4. Marketing i PR, w tym:
- Kierowanie informacji do grup docelowych
- Tworzenie nowych produktów kulturalnych
- Promocja produktów kulturalnych
- Wspópraca z mediami
- Wspópraca z wadzami

5. Zarzdzanie strategiczne, w tym:
- Rozwój misji organizacji, ustalania priorytetów
- Planowanie strategiczne
- Skuteczno i przewidywanie zmian w rodowisku spoecznym

6. Komunikacja midzykulturowa, w tym:
- Poszukiwanie partnerów
- Rozwój wspólnej wizji


7. Technologie informacyjne, w tym:
- Wyszukiwanie i selekcja informacji

- Umieszczanie informacji na stronach internetowych

- Nowoczesne rozwizania techniczne dla dziaalnoci kulturalnej

8. Rozwój (rozszerzenie i pogbienie) odbiorców (w dziaalnoci kulturalnej), w tym
- Pozyskiwanie i motywowanie odbiorców,
- Poprawa poziomu wyksztacenia grup odbiorców.

 

 

Zaproszenie do udziau w bezpatnym szkoleniu dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z maych miejscowoci z terenu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk w ramach projektu  CULART II realizowanego w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej

Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków

Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

 

Podczas konferencji startowej w lutym br. opracowano bloki tematyczne odzwierciedlajce potrzeby edukacyjne pracowników instytucji kultury znajdujcych si w obszarach przygranicznych Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Polski i Litwy.

Opracowa dokonano przy aktywnym udziale przedstawicieli polskich, rosyjskich i litewskich instytucji samorzdowych, na podstawie których sformuowano nastpujce obszary tematyczne:

 

1. Zarzdzanie projektami, w tym:
- Szkolenia z pisania wniosków
- Zarzdzanie projektami

2. Zarzdzanie zasobami ludzkimi, w tym:
- Budowanie zespou, tworzenie grup twórczych
- Rozwój pracowników (w tym rozwój kreatywnoci i motywacji)
- Zarzdzanie czasem
- Stworzenie sieci partnerów i wspópracowników
- Pozyskiwanie nowych pracowników do instytucji kultury

3. Poszukiwanie funduszy - fundraising

4. Marketing i PR, w tym:
- Kierowanie informacji do grup docelowych
- Tworzenie nowych produktów kulturalnych
- Promocja produktów kulturalnych
- Wspópraca z mediami
- Wspópraca z wadzami

5. Zarzdzanie strategiczne, w tym:
- Rozwój misji organizacji, ustalania priorytetów
- Planowanie strategiczne
- Skuteczno i przewidywanie zmian w rodowisku spoecznym

6. Komunikacja midzykulturowa, w tym:
- Poszukiwanie partnerów
- Rozwój wspólnej wizji
7. Technologie informacyjne, w tym:
- Wyszukiwanie i selekcja informacji

- Umieszczanie informacji na stronach internetowych

- Nowoczesne rozwizania techniczne dla dziaalnoci kulturalnej

8. Rozwój (rozszerzenie i pogbienie) odbiorców (w dziaalnoci kulturalnej), w tym
- Pozyskiwanie i motywowanie odbiorców,
- Poprawa poziomu wyksztacenia grup odbiorców.

 

W oparciu o wyej wskazane obszary okrelono nastpujce dziedziny oraz tematyk szkole:

Prawodawstwo w dziedzinie kultury
Polityka pastwa w dziedzinie kultury
Europejska polityka kulturalna
Fundraising
Podstawy zarzdzania
Zarzdzanie zasobami ludzkimi (motywowanie i stymulowanie pracowników)
Komunikacja midzykulturowa
Technologie informacyjne
Metody bada marketingowych
Marketing w kulturze

PR-technologie w kulturze
planowanie strategiczne
Rozwój organizacyjny
Zarzdzanie Cyklem Projektu
projekt spoeczno-kulturalny
Zarzdzanie projektami midzynarodowymi
Ocena / ewaluacja projektów i programów
rozwój  instytucji kulturalnych w kontekcie  regionalnym i sektorowym

 

Zachcamy do zgaszania si na szkolenia w ramach nastpujcych zakresów tematycznych:

 

Co to jest polityka kulturalna? Modele i instrumenty polityki kulturalnej
Lokalny kapita kulturowy (dziedzictwo, tradycje, itp.) jako potencja rozwojowy
Okrelanie priorytetów wasnej organizacji i formuowanie misji organizacji
Opracowanie planu rozwoju organizacji / rejonu
Jak strukturyzowa organizacj/administracj/ zarzdzanie kadrami
Midzynarodowa wspópraca w dziedzinie kultury
Problemy komunikacji midzykulturowej
Jak przycign nowych odbiorców?
Rozwój i promocja nowych produktów i usug kulturalnych
Marketing i PR w dziedzinie kultury
Dostp do finansowania i praca ze sponsorami
Zarzdzanie finansami, budetowanie
Ocena organizacji i jej rozwoju

Przewidujemy organizacj szkole dla 3 grup, z których kada skda si bdzie z 15 osób:

Szkolenie dla I grupy: wrzesie-listopad 2013r.

Szkolenie dla II grupy: stycze-marzec 2014r.

Szkolenie dla III grupy: kwiecie-czerwiec 2014r.

Kontakt: adag@eurobalt.org.pl, 55 6412855

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2023
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk