Seminarium

W dniu 21 marca 2013 r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblgu odbyo si pierwsze seminarium tematyczne pt. „Osoby starsze w turystyce – grupa docelowa czy niechciany odbiorca” z udziaem przedstawicieli: samorzdów, organizacji zrzeszajcych i dziaajcych na rzecz seniorów, szkó wyszych oraz biznesu turystycznego. Czterogodzinn dyskusj poprowadzia mgr in. Joanna Zieliska-Szczepkowska, pracujca na co dzie w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej Wydziau Nauk Ekonomicznych w Olsztynie. 

Spotkanie otworzya Pani Magorzata Samusjew, kierownik Programów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk, które od 1 marca 2012 r. uczestnicy w projekcie realizowanym w ramach Programu Wspópracy Midzyregionalnej INTERREG IVC pt. „TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych”. Projekt ma na celu wzmocnienie gospodarki regionalnej poprzez rozwój turystyki osób starszych oraz wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia si. Pani Magorzata przedstawia dotychczasowe dziaania podejmowane przez wspórealizatorów projektu TOURAGE w kierunku wymiany rozwiza dotyczcych usprawnie polityki rozwoju regionalnego w obszarze turystyki dla seniorów, a take plany Stowarzyszenia na przyszo. Szczegóow prezentacj dowiadcze partnerów zagranicznych w postaci zebranych dobrych praktyk turystyki seniorów w projekcie TOURAGE dodatkowo zaprezentowa  Pan Sebastian Magier penicy funkcj Specjalisty ds. Projektów w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk. 

Nastpnie gos zabraa moderatorka spotkania, która przedstawia suchaczom wykad dotyczcy wspóczesnych tendencji w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych dla osób starszych, uwzgldniajcy: aspekty demograficzne zwizane ze zjawiskiem starzejcego si spoeczestwa, konsumpcj turystyczn polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce oraz aktualne wyniki bada prowadzonych m.in. przez GUS w zakresie  preferencji osób starszych odnonie wyjazdów turystycznych. Na koniec Pani Joanna odniosa si do kilku przykadów dobrych praktyk w postaci ofert turystycznych skierowanych dla seniorów przez hotele z woj. warmisko-mazurskiego.  

Bardzo wanym punktem seminarium byy wystpienia przedstawicieli instytucji pracujcych z osobami starszymi. Jako pierwszy wystpi Pan Bartomiej Guszak, Prezes Zarzdu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmisko-Mazurskiego (FOSa), prezentujc podstawowe kierunki dziaalnoci, a take dotychczasowe osignicia  Federacji w kierunku wspierania seniorów oraz osób niepenosprawnych z regionu Warmii i Mazur. 

W dalszej kolejnoci gos zabray Panie: Justyna Ocalewicz, reprezentujca Elblskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych oraz Anna Staruszkiewicz, Prezes Fundacji Forum z Gdaska. Pani Justyna, swoj interesujc prezentacj o „Miejscach z Dusz”, z ca pewnoci zachcia wszystkich obecnych suchaczy do odwiedzenia w wolnym czasie wiosek tematycznych Warmii i Mazur zlokalizowanych m.in. w Anioowie, Jdrychowie oraz Kadynach. Z kolei Pani Anna, sama reprezentujca grup docelow bdc w krgu zainteresowania uczestników seminarium, z wielkim entuzjazmem i energi, któr mogaby obdzieli wielu modych ludzi, przedstawia dotychczasowe sukcesy swojej fundacji w zakresie wspierania codziennej aktywnoci gdaskich seniorów, a take innych sabszych grup spoecznych.  

Ostatni cz spotkania powicono niemal godzinnej dyskusji plenarnej na tematy: moliwoci wykorzystania potencjau osób starszych w turystyce, oceny jakoci istniejcej oferty turystycznej dla seniorów oraz roli lokalnych samorzdów w kierunku wspierania aktywnoci turystycznej osób starszych, a take zainteresowania przedsibiorców osobami starszymi jako odbiorcami usug turystycznych. W trakcie wymiany pogldów silne gosy pady zarówno ze strony przedstawicieli biznesu, naukowców, jak i przedstawicieli instytucji wspierajcych osoby starsze.  Wród istotnych problemów wpywajcych negatywnie na wielko rynku turystycznego seniorów w Polsce wymienili oni m.in.: trudnoci z dotarciem z ofert turystyczn do seniorów z uwagi na niski wskanik uytkowania przez t grup sieci internetowej, stanowicego obecnie jeden z najwaniejszych kanaów sprzeday; brak narzdzi w postaci wydawnictw z gotowymi pakietami turystycznymi, a przez to brak zainteresowania wród touroperatorów promocj lokalnych ofert skierowanych do osób starszych; czy wreszcie brak rodków finansowych na realizacj lokalnych projektów wspierajcych rozwój turystyki osób starszych. Wspólna dyskusja doprowadzia m.in. do wypracowania propozycji rozpoczcia prac nad opracowaniem regionalnego katalogu ofert turystycznych skierowanych do osób starszych. I cho ramy czasowe seminarium nie pozwoliy na pene wyczerpanie tematu, to z kuluarowych  rozmów wród jego uczestników dao si wyczyta, i temat turystyki osób starszych podjty podczas elblskiego spotkania z ca pewnoci stanowi bdzie przyczynek do dalszej debaty w lokalnych rodowiskach. 

 

Materiay z konferencji:

AStaruszkiewicz_Fundacja_Inicjatyw_Spoeczno_Kulturalnych_Forum.pdf
BGuszak_Federacja_Organizacji_Socjalnych_FOSa.pdf
JOcalewicz_Miejsca_z_dusz.pdf
JZielika-Szczepkowska_Dyskusja panelowa.pdf
JZieliska-Szczepkowska_Preferencje_osób_starszych_dotyczce_wyjazdów_turystycznych new.pdf
SMagier_TOURAGE_Dobre_praktyki_projektowe.pdf

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj z seminarium. 

 

mgr in. Joanna Zieliska-Szczepkowska
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Wydziau Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk