O programie

     FMGTM      


Fundusz Maych Grantów Transgranicznych i Midzyregionalnych

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze programu by zoony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Batyk w ramach 2 konkursu
w kwietniu 2007 roku.  Zatwierdzony do realizacji 10 czerwca 2008 r. na mocy decyzji Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Jest to projekt partnerski realizowany  z samorzdami regionalnymi województw Warmisko-Mazurskiego oraz Pomorskiego.
Rozpoczlimy jego realizacj 03 lipca 2008 r. , zakoczy si 31 marca 2011 roku.
Warto cakowita projektu 2 049 479 euro, z czego dofinansowanie z Mechanizmów Finansowych wynosi 2 012 178,00 EUR,
udzia wasny jest na poziomie 1,82% i bdzie zapewniony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk.
System wdraania: organem decyzyjnym jest Komitet Sterujc (skadajcy si z 5 osób: przedstawiciel Zarzdu Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregion Batyk, przedstawiciele samorzdów regionalnych województw Pomorskiego i Warmisko-Mazurskiego, przedstawiciel organizacji
pozarzdowych oraz przedstawiciel Gmin nie bdcych czonkami Stowarzyszenia), wykonanie i realizacja projektu: Biuro Projektu
kierowane przez Kierownika Projektu.
Podstawowe dziaania polegaj na wspieraniu wspópracy przygranicznej i midzyregionalnej dziki systemowi re-grantingu, czyli finansowego
wspierania wybranych maych podprojektów o tzw. „mikkim” charakterze (nieinwestycyjnym).

CELE projektu:

1. Fundusz moe wspiera podprojekty, których celem jest:
- wzmocnienie wspópracy na lokalnym i regionalnym poziomie administracji publicznej poprzez transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwinitych,
- wzmocnienie turystyki ekologicznej,
- aktywizacj spoecznych inicjatyw na kilku paszczyznach
- rozwój systemów informacji.
OBSZARY WSPARCIA
2. Wsparcie bdzie udzielane w ramach nastpujcych dziaa:
Dziaanie A : wspópraca transgraniczna
- Rozwój i wdroenie inicjatyw wspópracy przygranicznej, ukierunkowanych na wzmocnienie operacyjne samorzdów  oraz stymulowanie
injatyw spoecznych w obszarze ochrony zdrowia oraz przedsibiorczoci w regionach;
- Wspópraca w zakresie przygranicznej eko-turystyki w rozwijajcych si regionach;
Dziaanie A : wspópraca midzyregionalna
- Transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwinitych;
- Promocja regionalnego i lokalnego rozwoju w Polsce;
- Zapewnienie rozwoju komunikacji i rozwoju systemów wymiany informacji;
- Szkolenia personelu instytucji samorzdowych w celu podniesienia ich profesjonalnych umiejtnoci;
Wszystkie skadane projekty powinny by realizowane z udziaem partnera zagranicznego (samorzdy lub/i organizacje niedochodowe z
terenów kwalifikowanych , tj. kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA, obwód Kaliningradzki FR, Ukraina, Biaoru, 
kraje Regionu Morza Batyckiego)

MIKRO-PROJEKTY
3. Warunki jakie musz spenia projekty, by uzyska wsparcie w ramach FMGTM:
 Wielko wsparcia projektów
- Minimum 5000,00 (pi tysicy)  euro
- Maksimum 30 000,00  (trzydzieci tysicy) euro
 czas trwania: do 8 miesicy + 2 miesice na rozliczenie projektu z zastrzeeniem, e ostatnie projekty nie mog zakoczy si póniej
ni 20 lipca 2010 roku.
Wymagany udzia wasny:
- w przypadku jeli wspófinansowanie pochodzi z budetu centralnego – regionalnego – lokalnego – 15%

 

PONIEJ PRZEDSTAWIAMY PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH ZWIAZANYCH Z NASZYM PROGRAMEM

Podstawowe informacje dotyczce Mechanizmów Finansowych: www.eog.gov.pl

- Program Operacyjny dla wykorzystania rodków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2004-2009
- Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego
EOG (dalej Mechanizmy Finansowe), wraz z Umow o dofinansowanie projektu, systemem zarzdzania (Fund set-up) i
Planem wdraania projektu.
- Zasady i Procedury wdraania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009
- Zasady i Procedury wdraania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009
- Wytyczne w sprawie Informacji i Promocji  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
2004-2009 ródo 1  lub ródo 2

- Szczegóowe warunki dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, 2004-2009 - wersja zaktualizowana z 24 maja 2006 r.
- Wytyczne dla Pastwa-Beneficjenta w sprawie Raportowania i Monitorowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2004-2009 http://www.eog.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/Strony/Wytyczne.aspx


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2023
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk